آزمون دی ال

 

“نمونه سوالات امتحانی و کاربرگ های آموزشی  ، مسیر رشد فرزندانتان را هموار میکند و تاثیر مستقیم بر رشد علمی آنها دارد”

“آموزگاران و والدین با استفاده از مطالب آموزشی ، میتوانند نیاز دانش آموزان و فرزندانشان را به هرگونه آموزش برطرف نمایند”

کاربرگ های موجود ، کنجکاوی و نیاز آنها به بازی را برآورده کرده و همزمان دارای یک اثر مثبت آموزشی نیز هستند و باعث تشویق به کسب دانش و پذیرش مفاهیم جدید ، همراه با پیشرفتِ مهارت های حرکتی آنها می شود.

تمام کاربرگ های موجود توسط آزمون دی ال تولید و منتشر می شود و کپی یا توزیع مطالب تحت هر شرایطی، پیگرد قانونی دارد.